Diki, you young "smart-ass"!


Russ "creak...groan...cough" Lay